SFS 2016:1235 Förordning om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

161235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:320) om
ömsesidig handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:320) om ömsesidig

handräckning i skatteärenden

dels att 16 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 1 § ska sättas närmast före 3 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 §, och närmast före 2 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Personuppgifter till tredje land

2 §

1

Personuppgifter får överföras till tredje land vid handräckning enligt la-

gen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och denna för-
ordning trots bestämmelserna i 33 § personuppgiftslagen (1998:204).

16 §

2

Om det finns ett avtal om utbyte av upplysningar, bistånd med indriv-

ning eller delgivning av handlingar mellan Sverige och en främmande stat, får
den behöriga myndigheten ingå överenskommelse med en myndighet i den
främmande staten om det sätt på vilket utbytet av upplysningar, biståndet med
indrivning respektive delgivningen av handlingar ska genomföras, såsom
frågor om samordnade skatteutredningar, automatiskt utbyte av kontrollupp-
gifter, spontant utbyte av upplysningar, liksom frågor om blanketter och
vilket minsta belopp en begäran om indrivning bör avse.

Den behöriga myndigheten ska till den andra myndigheten lämna de upp-

lysningar som behövs för att uppfylla överenskommelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 2 § upphävd genom 2006:767.

2 Senaste lydelse 2006:767.

SFS 2016:1235

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016