SFS 2016:1236 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

161236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:922) om
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver att 5 § och bilagan till förordningen (2015:922) om

utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.

5 §

Med deltagande jurisdiktion avses vid tillämpning av lagen (2015:912)

om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och lagen
(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton en sådan stat eller jurisdiktion
som anges i avsnitt A i bilagan till denna förordning. Därutöver avses en så-
dan stat eller jurisdiktion med vars behöriga myndighet Skatteverket har in-
gått en överenskommelse om automatiskt utbyte av upplysningar om finan-
siella konton med stöd av 16 § första stycket förordningen (1990:320) om
ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Med rapporteringspliktig jurisdiktion avses vid tillämpning av lagen

(2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och
lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton en sådan stat eller juris-
diktion som anges i avsnitt B i bilagan till denna förordning. Därutöver avses
en sådan stat eller jurisdiktion med vars behöriga myndighet Skatteverket har
ingått en överenskommelse om automatiskt utbyte av upplysningar om finan-
siella konton med stöd av 16 § första stycket förordningen (1990:320) om
ömsesidig handräckning i skatteärenden. Detta gäller dock endast om över-
enskommelsen är gällande och innebär att Skatteverket ska överföra upplys-
ningar om finansiella konton till den andra statens eller jurisdiktionens behö-
riga myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1236

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1236

Bilaga

1

A. Deltagande jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är deltagande jurisdiktioner.

� Albanien
� Andorra
� Anguilla
� Antigua och Barbuda
� Argentina
� Aruba
� Australien
� Barbados
� Belgien
� Belize
� Bermuda
� Brasilien
� Brittiska Jungfruöarna
� Bulgarien
� Caymanöarna
� Chile
� Colombia
� Cooköarna
� Costa Rica
� Curacao
� Cypern
� Danmark
� Estland
� Finland
� Frankrike
� Färöarna
� Förenade kungariket
� Ghana
� Gibraltar
� Grekland
� Grenada
� Grönland
� Guernsey
� Indien
� Indonesien
� Irland
� Island
� Israel
� Isle of Man
� Italien
� Japan
� Jersey
� Kanada
� Kina

1 Senaste lydelse 2016:20.

background image

3

SFS 2016:1236

� Kroatien
� Kuwait
� Lettland
� Liechtenstein
� Litauen
� Luxemburg
� Malaysia
� Malta
� Marshallöarna
� Mauritius
� Mexiko
� Monaco
� Montserrat
� Nauru
� Nederländerna
� Niue
� Norge
� Nya Zeeland
� Polen
� Portugal
� Rumänien
� Ryssland
� Saint Lucia
� Saint Kitts och Nevis
� Saint Vincent och Grenadinerna
� Samoa
� San Marino
� Saudiarabien
� Schweiz
� Seychellerna
� Sint Maarten
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien
� Sverige
� Sydafrika
� Sydkorea
� Tjeckien
� Turks- och Caicosöarna
� Tyskland
� Ungern
� Uruguay
� �sterrike

B. Rapporteringspliktiga jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är rapporteringspliktiga jurisdiktioner.

� Belgien
� Bulgarien
� Cypern
� Danmark

background image

4

SFS 2016:1236

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

� Estland
� Finland
� Frankrike
� Färöarna
� Förenade kungariket
� Gibraltar
� Grekland
� Guernsey
� Indien
� Irland
� Isle of Man
� Island
� Italien
� Jersey
� Kroatien
� Lettland
� Liechtenstein
� Litauen
� Luxemburg
� Malta
� Mexiko
� Nederländerna
� Norge
� Polen
� Portugal
� Rumänien
� San Marino
� Seychellerna
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien
� Sydafrika
� Sydkorea
� Tjeckien
� Tyskland
� Ungern