SFS 2016:1239 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

161239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 kap. 10 d §, 30 kap. 6 a §,

33 kap. 3 §, 39 kap. 22 §, 57 kap. 8 § och 61 kap. 5, 15 och 16 §§ inkomst-
skattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

24 kap.

10 d §

3

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras

av om inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst
10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressegemen-
skapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara
skulle ha haft den inkomsten.

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska också dras av

om

1. det företag i intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten

som motsvarar ränteutgiften antingen är skattskyldigt till avkastningsskatt en-
ligt 2 § 1�3 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel eller, om
det är ett utländskt företag som inte är skattskyldigt till avkastningsskatt, be-
skattas på ett likartat sätt och ska betala skatt som minst motsvarar avkast-
ningsskatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, och

2. den ränta som under beskattningsåret har belöpt på skulden i genomsnitt

inte överstiger 250 procent av den genomsnittliga statslåneräntan under
kalenderåret närmast före beskattningsåret.

Vid beräkningen enligt andra stycket 2 ska statslåneräntan som lägst anses

vara 0,5 procent.

Om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att

intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån får dock ränteutgiften
inte dras av enligt första eller andra stycket.

30 kap.

6 a §

4

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodi-

seringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 72 procent
av statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det

1 Prop. 2016/17:24, bet. 2016/17:SkU9, rskr. 2016/17:92.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2012:757.

4 Senaste lydelse 2011:1256.

SFS 2016:1239

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1239

kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av
gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juri-
diska personen har vid beskattningsårets ingång. Statslåneräntan ska dock
som lägst anses vara 0,5 procent.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska schablon-

intäkten justeras i motsvarande mån.

33 kap.

3 §

5

Ett positivt fördelningsbelopp beräknas genom att ett positivt kapi-

talunderlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid ut-
gången av november året närmast före det kalenderår under vilket beskatt-
ningsåret går ut ökad med sex procentenheter. Statslåneräntan ska dock som
lägst anses vara 0 procent.

Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapital-

underlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma tid-
punkt ökad med en procentenhet. Statslåneräntan ska dock som lägst anses
vara 0,5 procent.

Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska

fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.

Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 8�20 §§.

39 kap.

22 §

6

Utdelning som en kooperativ förening lämnar av vinsten av den ko-

operativa verksamheten i form av rabatt eller pristillägg i förhållande till
gjorda köp eller försäljningar ska dras av.

Om föreningen har medlemmar som får sådan utdelning som enligt 42 kap.

14 § inte ska tas upp hos dem och det inte är fråga om bara enstaka sådana
medlemmar, får utdelningen dras av med högst ett belopp som motsvarar
80 procent av statslåneräntan vid utgången av november året närmast före det
kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerat med summan av
medlemmarnas omsättning med föreningen. Statslåneräntan ska dock som
lägst anses vara 0 procent. Vid beräkningen av medlemmarnas omsättning
med föreningen medräknas även medlemmarna i en medlemsfrämjande för-
ening som har andelar i den utdelande föreningen.

57 kap.

8 §

Med statslåneränta avses i detta kapitel statslåneräntan vid utgången av

november året före beskattningsåret. Statslåneräntan ska dock som lägst anses
vara 0 procent.

61 kap.

5 §

7

Värdet av bilförmån exklusive drivmedel ska för ett kalenderår beräk-

nas till summan av

5 Senaste lydelse 2013:960.

6 Senaste lydelse 2011:1256.

7 Senaste lydelse 2011:1256.

background image

3

SFS 2016:1239

� 0,317 prisbasbelopp,
� ett ränterelaterat belopp, och
� ett prisrelaterat belopp.
Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till 75 procent av statslåneräntan

vid utgången av november året närmast före det kalenderår under vilket be-
skattningsåret går ut multiplicerat med bilmodellens nybilspris. Statslåne-
räntan ska dock som lägst anses vara 0,5 procent.

Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 9 procent av bilmodellens ny-

bilspris, om detta uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp. Om bilmodellens ny-
bilspris är högre, ska det prisrelaterade beloppet beräknas till summan av
9 procent av 7,5 prisbasbelopp och 20 procent av den del av nybilspriset som
överstiger 7,5 prisbasbelopp.

15 §

Värdet av ränteförmån vid lån i svensk valuta med en fast räntesats

eller med en räntesats som står i fast förhållande till marknadsräntan för mot-
svarande lån ska beräknas på grundval av skillnaden mellan statslåneräntan
när lånet togs upp plus en procentenhet (jämförelseräntan) och den avtalade
räntesatsen. Jämförelseräntan ska dock som lägst vara 0,5 procent.

16 §

Värdet av ränteförmån vid annat lån i svensk valuta än lån som avses i

15 § ska beräknas på grundval av skillnaden mellan statslåneräntan vid ut-
gången av november året före beskattningsåret plus en procentenhet (jäm-
förelseräntan) och den avtalade räntan för beskattningsåret. Jämförelseräntan
ska dock som lägst vara 0,5 procent.

Om statslåneräntan vid utgången av maj under beskattningsåret har ändrats

med minst två procentenheter sedan utgången av november året före beskatt-
ningsåret, ska förmånens värde för tiden juli�december under beskatt-
ningsåret beräknas på grundval av skillnaden mellan statslåneräntan vid ut-
gången av maj under beskattningsåret plus en procentenhet och den avtalade
räntan. Statslåneräntan vid utgången av maj under beskattningsåret ska dock
som lägst anses vara minus 0,5 procent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016