SFS 2016:1240 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

161240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 § lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll ska ha följande lydelse.

5 §

3

I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen

(2005:716) i tillämpliga delar:

1 kap. 3 b § om EES-medborgare,
1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,
3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,
4 kap. 1�4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,
5 kap. 1�1 c, 2 a�d, 3�10, 12�16 och 17�19 §§ om uppehållstillstånd,
5 a kap. 1�4 och 6 §§ om ställning som varaktigt bosatt,
6 kap. 3 § om arbetstillstånd,
6 a kap. 1�11 §§ om EU-blåkort,
8 kap. 12 och 13 §§ om utvisning av EES-medborgare och sådana medbor-

gares familjemedlemmar,

8 kap. 14 § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt,

EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående
åren och EES-medborgare som är barn,

8 a kap. 2 § första stycket om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen

till det svenska samhället, om fråga uppkommit om utvisning av en utlänning
som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige,

9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,
10 kap. 1, 2, 4�11 och 17 §§ om förvar och uppsikt,
12 kap. 1�5, 13 a och 21�23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,
13 kap. 1�7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,
13 kap. 10 § om motivering av beslut,
13 kap. 11 § om tolkersättning,
13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,
13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,
16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,
17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,

1 Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om ge-
mensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbet-
ning), i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:589.

SFS 2016:1240

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1240

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

18 kap. 1 § andra och tredje styckena om offentligt biträde för barn, och
19 kap. 1�4 §§ om kostnadsansvar.
Skyldigheten enligt 17 kap. 1 § utlänningslagen att lämna uppgifter gäller

vid tillämpningen av denna lag även i förhållande till regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)