SFS 2016:1241 Lag om ändring i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn

161241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:429) om god man för
ensamkommande barn;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 § lagen (2005:429) om god man

för ensamkommande barn ska ha följande lydelse.

3 §

Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av socialnämn-

den i den kommun där barnet vistas. �verförmyndaren får också självmant ta
upp frågan.

En god man ska förordnas så snart det är möjligt.
I ett ärende om förordnande av god man ska överförmyndaren ge barnet

tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

�verförmyndaren ska omedelbart efter förordnandet informera barnet om

vem som har förordnats som god man. Informationen ska även lämnas till
barnets boende och till det offentliga biträdet om ett sådant har förordnats för
barnet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr. 2016/17:78.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om ge-
mensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbet-
ning), i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:1241

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016