SFS 2016:1242 Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

161242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska ha föl-
jande lydelse.

16 §

Migrationsverket ska inte bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § första

stycket eller 19 b § första stycket utlänningslagen (2005:716) om de om-
ständigheter som utlänningen åberopar till stöd för att ny prövning ska bevil-
jas endast är sådana omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov
enligt 4 kap. 2 a § utlänningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbet-
ning), i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:1242

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016