SFS 2016:1243 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

161243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen

(2005:716)

3

dels att nuvarande 12 kap. 19 a § ska betecknas 12 kap. 19 b §,
dels att 1 kap. 7 §, 8 kap. 19 §, 12 kap. 6, 7, 8 a, 10, 13 och 19 §§,

13 kap. 1 §, 14 kap. 5 §, 18 kap. 1 och 1 a §§ och rubriken närmast före
12 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 kap. 8 b och 19 a §§, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

7 §

4

Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av

skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet
förordar

� att en utlänning ska avvisas eller utvisas,
� att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska

avslås eller att en utlännings uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska åter-
kallas,

� att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings

statusförklaring ska återkallas,

� att en utlänning inte ska beviljas resedokument, eller
� att en utlännings ansökan om ställning som varaktigt bosatt ska avslås

eller att en utlännings ställning som varaktigt bosatt ska återkallas.

Ett ärende hos Migrationsverket om huruvida ny prövning ska beviljas

enligt 12 kap. 19 eller 19 b § är ett säkerhetsärende om beslutet om avvisning
eller utvisning har fattats i ett säkerhetsärende.

8 kap.

19 §

5 Migrationsverket får besluta att verkets beslut om avvisning enligt

17 § första stycket 1 eller 2 får verkställas även om det inte har fått laga kraft

1 Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbet-
ning), i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av 12 kap. 19 a § 2016:753.

4 Senaste lydelse 2014:198.

5 Senaste lydelse 2014:198.

SFS 2016:1243

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1243

(avvisning med omedelbar verkställighet), om de uppgifter som utlänningen
åberopar saknar betydelse för prövningen av ansökan eller saknar tillförlitlig-
het, och det därmed är uppenbart att det inte finns grund för asyl och det är
uppenbart att uppehållstillstånd inte heller ska beviljas på någon annan grund
(uppenbart ogrundad ansökan). Migrationsverket får också besluta om avvis-
ning med omedelbar verkställighet om en asylansökan avvisas med stöd av
5 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2.

I 12 kap. 7 § finns närmare bestämmelser om verkställigheten av beslut om

avvisning med omedelbar verkställighet.

12 kap.

6 §

6

Polismyndighetens beslut om avvisning får verkställas även om det har

överklagats. Detsamma gäller för Migrationsverkets beslut enligt 8 kap. 17 §
första stycket 3 eller andra stycket.

7 §

7

Migrationsverkets beslut om avvisning enligt 8 kap. 17 § första stycket

1 eller 2 eller utvisning får verkställas även om beslutet inte har fått laga kraft,
om

1. utlänningen har förklarat sig nöjd med beslutet (nöjdförklaring), eller
2. Migrationsverket enligt 8 kap. 19 § har beslutat att verkets beslut om

avvisning får verkställas trots att det inte fått laga kraft.

8 a §

8

Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd som flykting enligt

4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §, får ett
beslut om avvisning eller utvisning inte verkställas innan ansökan har prövats
och då avslagits genom ett beslut som har fått laga kraft eller innan ett beslut
att avvisa ansökan enligt 5 kap. 1 b § har fått laga kraft.

Första stycket gäller inte om Migrationsverket har beslutat om omedelbar

verkställighet enligt 8 kap. 19 §. Då gäller i stället att beslutet om avvisning
får verkställas när ansökan om uppehållstillstånd har avslagits eller avvisats
av Migrationsverket. Om beslutet om avvisning överklagas ska den migra-
tionsdomstol som ska pröva överklagandet pröva om verkställigheten av
avvisningsbeslutet tills vidare ska avbrytas (inhibition). Beslutet om avvis-
ning får inte verkställas innan denna prövning har gjorts. Ett avvisningsbeslut
som gäller ett ensamkommande barn får dock aldrig verkställas förrän tidigast
en vecka från den dag då barnet fick del av beslutet.

Första och andra styckena hindrar inte att utlänningen överlämnas, utläm-

nas eller överförs till en annan stat eller internationell domstol eller tribunal
för att lagföras eller avtjäna en frihetsberövande påföljd.

8 b §

Om en utlänning har utvisats på grund av brott gäller inte 8 a § första

stycket. Då gäller i stället att beslutet om utvisning får verkställas när ansökan
om uppehållstillstånd har avslagits eller avvisats av Migrationsverket.

Första stycket hindrar inte att utlänningen överlämnas, utlämnas eller över-

förs till en annan stat eller internationell domstol eller tribunal för att lagföras
eller avtjäna en frihetsberövande påföljd.

6 Senaste lydelse 2014:655.

7 Senaste lydelse 2014:198.

8 Senaste lydelse 2014:198.

background image

3

SFS 2016:1243

Inhibition

10 §

9

När Migrationsverket omprövar ett avvisningsbeslut ska verket pröva

om inhibition ska beslutas.

13 §

10

Om det i andra fall finns särskilda skäl till det, får Migrationsverket

besluta om inhibition.

Bestämmelser om inhibition finns också i 8 a, 16 a och 18�20 §§.

19 §

11

Om ett beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18 §,

ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning om
utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller
utvisning som fått laga kraft åberopar sådana nya omständigheter som

1. kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som

avses i 1, 2 eller 3 §, och

2. inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar

giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrationsver-

ket besluta att inte bevilja ny prövning.

Första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd

som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap.
2 eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänningens vistelse i
Sverige har prövats genom ett beslut som har fått laga kraft. I ett sådant fall
ska Migrationsverket pröva ansökan och besluta om inhibition i verkställig-
hetsärendet.

Av 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perio-
den 20 juli 2016�19 juli 2019 om utlänningen endast åberopar sådana
omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a §.

19 a §

Om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvis-

ning eller utvisning som har fått laga kraft åberopar sådana nya omständig-
heter som avses i 19 § första stycket, får beslutet om avvisning eller utvisning
inte verkställas innan Migrationsverket har avgjort om ny prövning ska ske.

Om Migrationsverket beviljar ny prövning får beslutet om avvisning eller

utvisning inte verkställas innan frågan om uppehållstillstånd har avgjorts
genom ett beslut som har fått laga kraft. Om Migrationsverket inte beviljar ny
prövning och beslutet gäller ett ensamkommande barn får beslutet om avvis-
ning eller utvisning verkställas tidigast en vecka från den dag då barnet fick
del av beslutet.

Om utlänningen överklagar ett beslut att inte bevilja ny prövning och frå-

gan om ny prövning inte har avgjorts tidigare, ska den migrationsdomstol som
ska pröva överklagandet pröva om inhibition ska beslutas. Beslutet om avvis-
ning eller utvisning får inte verkställas innan denna prövning har gjorts.

9 Senaste lydelse 2014:198. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

10 Senaste lydelse 2013:648.

11 Senaste lydelse 2016:753. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

background image

4

SFS 2016:1243

13 kap.

1 §

12

Om en utlänning har ansökt om asyl i Sverige får Migrationsverket av-

göra ett ärende utan muntlig handläggning endast om utlänningen förklaras
vara flykting enligt 4 kap. 3 § första stycket. Handläggningen kan ske i form
av en muntlig förhandling eller i annan form.

14 kap.

5 §

13

Migrationsverkets beslut att inte bevilja ny prövning enligt 12 kap.

19 § får överklagas till en migrationsdomstol. Detsamma gäller verkets beslut
att inte bevilja prövning enligt 12 kap. 16 a eller 19 b §.

18 kap.

1 §

14

Offentligt biträde ska förordnas för den som åtgärden avser, om det

inte måste antas att behov av biträde saknas, i mål och ärenden om

1. avvisning, dock inte hos Polismyndigheten om inte utlänningen enligt 10

kap. 1 eller 2 § hållits i förvar sedan mer än tre dagar,

2. utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 11 § andra stycket,
3. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt denna lag,

om beslut om inhibition meddelats av Migrationsverket, en migrationsdom-
stol eller Migrationsöverdomstolen eller om ny prövning beviljats,

4. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt denna lag,

dock endast när det gäller fråga om förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § och utlän-
ningen hållits i förvar sedan mer än tre dagar, och

5. hemsändande enligt 23 kap. 2 §.
Offentligt biträde ska alltid förordnas i mål och ärenden enligt första

stycket 1 och 2 för barn som har ansökt om uppehållstillstånd som flykting
enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §,
om barnet saknar vårdnadshavare här i landet. Offentligt biträde ska också
förordnas för ett barn som saknar vårdnadshavare här i landet om ny prövning
har beviljats barnet.

Offentligt biträde ska alltid förordnas för barn som hålls i förvar enligt

10 kap. 2 §, om barnet saknar vårdnadshavare här i landet.

1 a §

15

I mål som rör överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om

statusförklaring och beslut att inte bevilja ny prövning ska på utlänningens
begäran offentligt biträde förordnas om utlänningen befinner sig i Sverige och
det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas.

Offentligt biträde ska alltid förordnas i mål enligt första stycket för barn

som befinner sig i Sverige och som saknar vårdnadshavare här i landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

12 Senaste lydelse 2009:1542.

13 Senaste lydelse 2013:648.

14 Senaste lydelse 2014:655.

15 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

5

SFS 2016:1243

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016