SFS 2016:1244 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

161244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 7 kap. 8 och 21 §§, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 f och 10 g §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 9 c §, av följande lydelse.

7 kap.

8 §

2

Migrationsverket ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om

1. verket beslutar om inhibition av en allmän domstols beslut om utvisning

på grund av brott eller upphäver ett sådant inhibitionsbeslut, eller

2. en utlänning som har utvisats på grund av brott ansöker om uppehållstill-

stånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt
4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716), eller när frågan om ny pröv-
ning enligt 12 kap. 19 b § utlänningslagen blir aktuell genom att sådana
omständigheter som avses i den bestämmelsen åberopas innan utvisnings-
beslutet har verkställts.

Migrationsverket ska alltid underrätta Polismyndigheten om sitt slutliga

ställningstagande i ärenden om uppehållstillstånd för den som av allmän dom-
stol har utvisats på grund av brott eller om upphävande av ett sådant utvis-
ningsbeslut.

En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen ska omedelbart

underrätta Polismyndigheten om beslut som innebär att inhibition av en all-
män domstols beslut om utvisning på grund av brott meddelas eller upphävs.
Polismyndigheten ska alltid underrättas om en domstols slutliga beslut i mål
om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvisats på grund av
brott eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut.

21 §

3

De myndigheter som behandlar personuppgifter i informationssyste-

met för viseringar (VIS) med stöd av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för vise-
ringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar
för kortare vistelse (VIS-förordningen), ska lämna de uppgifter till Migra-
tionsverket som verket behöver för att fullgöra uppgiften enligt 3 § första

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbet-
ning).

2 Senaste lydelse 2014:1192.

3 Senaste lydelse 2015:377.

SFS 2016:1244

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1244

stycket 14 förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket att
föra register över all behandling av personuppgifter i VIS och över de perso-
ner som är behöriga att föra in eller använda uppgifter i VIS.

8 kap.

9 a §

4

Vid muntlig handläggning hos Migrationsverket ska det föras proto-

koll.

Innan Migrationsverket avgör ett ärende om asyl eller statusförklaring ska

utlänningen få tillfälle att kontrollera protokollet och tillfrågas om han eller
hon har något att invända mot innehållet. �ven en invändning som inte leder
till någon ändring ska antecknas, liksom skälen för invändningen. Därefter får
protokollet inte ändras.

Första och andra stycket gäller inte om den muntliga handläggningen har

dokumenterats genom ljud- eller bildupptagning och det har gjorts en utskrift
av upptagningen. Migrationsverket ska i dessa fall ge utlänningen tillgång till
upptagningen och utskriften innan verket fattar beslut om asyl eller statusför-
klaring.

9 b §

5

Den som förordnats som god man för ett ensamkommande barn

enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska kallas till
den muntliga handläggningen hos Migrationsverket.

Om en god man har förordnats för ett ensamkommande barn får ingen

muntlig handläggning ske med barnet utan att den som förordnats som god
man eller, om ett sådant har förordnats, barnets offentliga biträde är närva-
rande.

9 c §

Inför den muntliga handläggningen hos Migrationsverket ska utlän-

ningen tillfrågas om han eller hon föredrar en manlig eller kvinnlig utredare
respektive tolk. Utlänningens önskemål ska tillgodoses om det är möjligt.

10 f §

6

Migrationsverket ska i samband med att en utlänning ansöker om

uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehö-
vande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) informera utlän-
ningen om förfarandet, om utlänningens rättigheter och skyldigheter och om
tänkbara konsekvenser av att inte uppfylla skyldigheterna eller av att inte
samarbeta med Migrationsverket och andra myndigheter. Detsamma gäller
om Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 eller 19 b § utlän-
ningslagen.

Migrationsverket ska i samband med att en utlänning beviljas uppehållstill-

stånd enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen informera utlänningen om de rättig-
heter och skyldigheter som följer av att han eller hon bedömts vara flykting
eller annan skyddsbehövande. Motsvarande gäller om en utlänning beviljas
statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen.

Informationen ska lämnas på ett språk som utlänningen kan förstå.

4 Senaste lydelse 2009:1549.

5 Senaste lydelse 2009:1549.

6 Senaste lydelse 2014:185.

background image

3

SFS 2016:1244

10 g §

7

En utlänning som har ansökt om uppehållstillstånd som flykting

enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §
utlänningslagen (2005:716) ska underrättas om Migrationsverkets beslut på
ett språk som han eller hon kan förstå. Detsamma gäller en utlänning som har
ansökt om ny prövning enligt 12 kap. 19 eller 19 b § utlänningslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2014:185.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016