SFS 2016:1245 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

161245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 1, 2, 3 och 13 §§ förordningen (2007:996) med

instruktion för Migrationsverket ska ha följande lydelse.

1 §

2

Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för frågor som rör uppe-

hållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande, anvis-
ningar till kommuner av nyanlända, återvändande, medborgarskap och åter-
vandring.

Migrationsverket ska fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt

utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mottagande
av asylsökande m.fl., lagstiftningen om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning samt enligt andra författningar.

2 §

3

Migrationsverket ska vidare

1. motverka missbruk av regler, säkerställa att felaktiga utbetalningar inte

görs samt motverka bidragsbrott,

2. verka för att den sammantagna vistelsetiden i mottagandet blir så kort

som möjligt,

3. tillgodose de sökandes och andra intressenters behov vid prövning med

hänsyn till ärendets beskaffenhet,

4. analysera, följa upp och utvärdera faktorer som har betydelse för

myndighetens verksamhet,

5. göra bedömningar och tillhandahålla beslutsunderlag för regeringens

styrning och dimensionering av verksamheter,

6. samverka med andra ansvariga myndigheter inom området så att förut-

sättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som föl-
jer av de uppgifter som Migrationsverket har,

7. besluta om anvisning enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa

nyanlända invandrare för bosättning, förordningen (2016:39) om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning och enligt förordningen
(2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner,

1 Jfr Europaparlaments och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om ge-
mensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbet-
ning), i den ursprungliga lydelsen samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/
66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborg-
are inom ramen för företagsintern förflyttning av personal, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2009:86.

3 Senaste lydelse 2014:1193.

SFS 2016:1245

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1245

8. anvisa en kommun som ska ordna boende för ensamkommande barn, i

enlighet med 3 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande,

9. bistå utlandsmyndigheterna med verksamhets- och processtöd för hand-

läggningen av frågor inom migrationsområdet,

10. belysa och beakta kvinnors och mäns villkor vid genomförandet av

verksamheten,

11. analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som

kan röra barn,

12. se till att myndighetens aktuella landinformation är offentligt tillgäng-

lig i den omfattning som är möjlig,

13. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

14. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra

skyddsbehövande,

15. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrations-

området,

16. bistå regeringen inom ramen för politiken för global utveckling, samt
17. anmäla till Polismyndigheten eller åklagare om det i ett ärende hos

Migrationsverket framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänsklig-
heten eller krigsförbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhets-
polisen i dess verksamhet att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet
och i frågor som rör terrorism.

Migrationsverket får bedriva tjänsteexport och medverka i organiserat för-

valtningsbistånd på migrationsområdet.

Migrationsverket får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdeparte-

mentet) placera personal vid utlandsmyndigheterna i syfte att effektivisera
genomförandet av uppgifter inom migrationsområdet.

3 §

4

Migrationsverket ska

1. ha hand om det nationella systemet (den nationella åtkomstpunkten) som

ska användas för kommunikationen med den centrala databasen för fingerav-
tryck enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av
den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck
för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva
en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstater-
nas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter
för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/
2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av
stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning)
(Eurodacförordningen),

2. ha åtkomst till uppgifter i den centrala databasen för fingeravtryck enligt

artikel 27.1 i Eurodacförordningen,

3. föra en förteckning över enheter inom myndigheten som ska ha sådan

åtkomst som avses i 2,

4. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder på

asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den

4 Senaste lydelse 2015:376.

background image

3

SFS 2016:1245

5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsut-
byte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,

5. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömse-

sidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och när-
mare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd
av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut
om avvisning eller utvisning av medborgare i tredjeland,

6. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommis-

sionen i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets
beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska
flyktingfonden för perioden 2005�2010 samt rådets beslut 573/2007/EG av
den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden
2008�2013,

7. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommis-

sionen i frågor som rör den europeiska återvändandefond som inrättats enligt
rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
återvändandefonden för perioden 2008�2013,

8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt

21 kap. utlänningslagen (2005:716),

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om utlänningar som har

ställning som varaktigt bosatta enligt 5 a kap. utlänningslagen,

10. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverk som inrättats

enligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett
europeiskt migrationsnätverk och i den egenskapen fullgöra de uppgifter som
enligt beslutet ska fullgöras av en kontaktpunkt,

11. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer
för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade
till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer
som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och
för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning),

12. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemen-
samma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omar-
betning),

13. vara registeransvarig och ha centralt ansvar för Sveriges behandling av

personuppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) enligt artikel 41.4
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli
2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan med-
lemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förord-
ningen),

14. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över all behandling av

personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in eller
använda uppgifter i VIS,

15. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska myndigheter

åtkomst till VIS enligt artikel 28.2 i VIS-förordningen,

16. vara den nationella kontaktpunkt som ansvarar för kontakterna med

Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europe-
iskt stödkontor för asylfrågor,

background image

4

SFS 2016:1245

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

17. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser rådets direk-

tiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares
inresa och vistelse för högkvalificerad anställning,

18. vara ansvarig myndighet för förvaltning och kontroll av det nationella

programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden enligt förordningen
(2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden, och

19. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som gäller Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för
inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern
förflyttning av personal.

13 §

Bestämmelsen om en myndighets beslut i 21 § 3�5 myndighetsförord-

ningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten i fråga om beslut som
fattas genom automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Marie Olausson
(Justitiedepartementet)