SFS 2016:1246 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

161246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:937) om
statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för

regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

23 §

Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för

1. individuella kurser,
2. gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete,
3. utbildning som eleven har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller

19 b § skollagen (2010:800),

4. utbildning eller utbildningsplats som statsbidrag lämnas för på annat

sätt, eller

5. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsut-

bildning inom skolväsendet.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:1246

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016