SFS 2016:1247 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

161247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i presstödsförordningen (1990:524);

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om presstödsförordningen (1990:524)2 att

2 kap. 4 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

3

För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt

driftsstöd med

� 5 523 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,
� 4 936 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,
� 4 348 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,
� 4 055 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,
� 3 761 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,
� 3 408 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,
� 3 056 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,
� 2 351 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller
� 1 763 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.
För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska

eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst
1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstöds-
nämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 1 763 000 kronor.

10 §

4

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 § lämnas

stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad
till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 351 000 kronor.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har

ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på ett av språken
finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad
en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst
uppgå till 2 351 000 kronor.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har

ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på fler än ett av
språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsva-

1 Jfr prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:76.

2 Förordningen omtryckt 1996:1607.

3 Senaste lydelse 2015:937.

4 Senaste lydelse 2015:937.

SFS 2016:1247

Utkom från trycket
den 20 december 2016

background image

2

SFS 2016:1247

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

rar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 5 §. Stödet får dock
högst uppgå till 2 955 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)