SFS 2016:1248 Förordning om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin

161248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1508) om
statsbidrag för verksamhet som värnar
demokratin;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2011:1508) om stats-

bidrag för verksamhet som värnar demokratin

2

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 10 § ska betecknas 11 §,
dels att 1, 4, 5, 7�9 och 12�14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 4, 8 och den nuvarande 11 §§ ska sättas

närmast före 5, 9 respektive 12 §§,

dels att rubriken närmast före 9 § ska sättas närmast efter 9 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 §, och närmast före 4 § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §

3

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för verksam-

het som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.

Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

Bidragsformer

4 §

4

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag

eller verksamhetsbidrag.

5 §

Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om

jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal

och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

Bidrag får också lämnas till en kommun.

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:76.

2 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2014:1536
11 § 2014:1536.

3 Senaste lydelse 2014:1536.

4 Senaste lydelse 2014:1536.

SFS 2016:1248

Utkom från trycket
den 20 december 2016

background image

2

SFS 2016:1248

7 §

5

Statsbidrag i form av projektbidrag får lämnas för verksamhet som syf-

tar till att

1. främja demokratiska värderingar och förebygga att antidemokratiska be-

teenden utvecklas,

2. förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande

extremistmiljöer, eller

3. stödja individer som avser att lämna sådana miljöer.

8 §

6

Statsbidrag i form av verksamhetsbidrag får lämnas till en ideell fören-

ing eller en stiftelse för en sådan verksamhet som avses i 7 § 3 om

1. verksamheten har en långsiktig inriktning och föreningen eller stiftelsen

kan påvisa positiva resultat i förhållande till ändamålet för bidraget, och

2. den ideella föreningen eller stiftelsen samverkar med en eller flera kom-

muner.

9 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Myndigheten

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten be-

höver för att kunna pröva ansökan.

10 §

I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget

beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslu-
tet. I beslutet ska även sista dag anges för redovisning enligt 12 §.

12 §

7

Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska vid den

tidpunkt som angetts i beslutet till Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och vad
de har använts till. Bidragsmottagaren ska också redovisa vilka resultat som
har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har
beviljats för.

Om den som tagit emot bidrag enligt denna förordning är en ideell förening

eller en stiftelse, ska en revisor intyga att den ekonomiska redovisningen är
tillförlitlig och att räkenskaperna är rättvisande. Revisorns intyg ska bifogas
redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem pris-
basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska revisorn vara
auktoriserad eller godkänd.

Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms-

och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för
att granska redovisningen.

13 §

8

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredo-

visning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning,
med vilka belopp och för vilka ändamål.

Myndigheten ska senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sam-

manfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, ge

5 Senaste lydelse 2014:1536.

6 Senaste lydelse 2014:93.

7 Senaste lydelse 2014:1536.

8 Senaste lydelse 2014:1536.

background image

3

SFS 2016:1248

en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidra-
get.

14 §

9

Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren återbetalningsskyldig,

om

1. stödet har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,
2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för,

3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 12 §, eller
4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

1. Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

9 Senaste lydelse 2014:1536.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016