SFS 2016:1249 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

161249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)
dels att 3 kap. 15 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3 a §, 3 kap. 14, 24 och 27 §§ och 10 kap. 3 § ska ha följande

lydelse.

1 kap.

3 a §

1

I denna förordning avses med

energiprestanda: den mängd levererad energi som behövs för uppvärm-

ning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning vid ett normalt bruk av
en byggnad, undantaget sådan energi från sol, vind, mark, luft eller vatten
som alstras i byggnaden eller på dess tomt, och

primärenergi: energi som inte har genomgått någon omvandling.

3 kap.

14 §

För att uppfylla kravet på energihushållning och värmeisolering i

8 kap. 4 § första stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) ska

1. en byggnad ha en mycket hög energiprestanda (nära-nollenergibyggnad)

uttryckt som primärenergi beräknad med en primärenergifaktor per energi-
bärare,

2. en byggnad ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med

el, och

3. en byggnad vara utrustad med byggdel bestående av ett eller flera skikt

som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden så att endast en låg
mängd värme kan passera igenom.

24 §

Trots utformnings- och egenskapskraven i 8 kap. 1 och 4 §§ plan- och

bygglagen (2010:900) och kraven på hissar i denna förordning får Boverket i
det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 1 och 4 §§, 14 § 2 och 17,
18 och 20 §§, om det finns särskilda skäl och dispensen

1. avser uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, och
2. inte medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

1 Senaste lydelse 2014:40.

SFS 2016:1249

Utkom från trycket
den 20 december 2016

background image

2

SFS 2016:1249

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

27 §

2

Kraven som gäller energihushållning, hushållning med vatten och av-

fall och bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 6, 9 och 10 plan- och
bygglagen (2010:900) och 14, 20 och 20 a §§ detta kapitel samt de föreskrif-
ter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna behöver inte
uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad av-
seende ett tillfälligt anläggningsboende.

10 kap.

3 §

3

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av

bestämmelserna om

1. egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet i 3 kap.

7 §,

2. egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand i 3 kap. 8 §,
3. egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö i

3 kap. 9 §,

4. egenskapskrav avseende säkerhet vid användning i 3 kap. 10 §,
5. särskilda säkerhetskrav avseende redan uppförda byggnader i 3 kap. 11

och 12 §§,

6. egenskapskrav avseende skydd mot buller i 3 kap. 13 §,
7. egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering i 3 kap.

14 §,

8. egenskapskrav avseende lämplighet för det avsedda ändamålet i 3 kap.

17 §,

9. egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § för-

sta stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 18 och 19 §§,

10. egenskapskrav avseende hushållning med vatten i 3 kap. 20 §,
11. egenskapskrav avseende hushållning med avfall i 8 kap. 4 § första

stycket 9 plan- och bygglagen,

12. egenskapskrav avseende bredbandsanslutning i 3 kap. 20 a §, och
13. genomförande av egenskapskraven vid senare tidpunkt i 3 kap. 21 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2016:539.

3 Senaste lydelse 2016:539.