SFS 2016:1252 Förordning om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

161252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1600) om
årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag
och försäkringsföretag;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1995:1600) om årsredovis-

ning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska ha följ-
ande lydelse.

10 §

1

�&rsredovisningar, revisionsberättelser, bolagsstyrningsrapporter, håll-

barhetsrapporter, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och del-
årsrapporter som har getts in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
8 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag får föras
över till mikrofilm eller maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas till-
gängliga hos registreringsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:40.

SFS 2016:1252

Utkom från trycket
den 20 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016