SFS 2016:1253 Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

161253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:176) med
instruktion för Inspektionen för vård och omsorg;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2013:176) med instruktion

för Inspektionen för vård och omsorg ska införas en ny paragraf, 3 a §, av föl-
jande lydelse.

3 a §

Myndigheten ska framställa statistik över sitt verksamhetsområde i

den utsträckning det behövs för att uppnå syftet med tillsynen enligt 2 § och
för att utgöra underlag till den rapport som anges i 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:1253

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016