SFS 2016:1256 Lag om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall

161256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall;

utfärdad den 14 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

För avyttringar av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som

har skett under tiden 21 juni 2016�30 juni 2020 ska 47 kap. 7 § andra stycket
och 47 kap. 8 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:25, bet. 2016/17:SkU11, rskr. 2016/17:93.

SFS 2016:1256

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016