SFS 2016:1257 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

161257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 14 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 47 kap. 7 och 9 §§ inkomstskatte-

lagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

47 kap.

7 §

3

Om den skattskyldige förvärvar en ersättningsbostad före utgången av

det år då han avyttrar ursprungsbostaden och bosätter sig där senast den 2 maj
året därefter, beräknas uppskovsbeloppet på följande sätt.

1. Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersätt-

ningen för ursprungsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten
ökad med tidigare uppskovsbelopp.

2. Om ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för ur-

sprungsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet så stor del av kapitalvinsten
ökad med tidigare uppskovsbelopp som ersättningen för ersättningsbostaden
utgör av ersättningen för ursprungsbostaden. Beloppet ska alltså beräknas en-
ligt följande formel:

3. Om ersättningsbostaden är en fastighet och om den skattskyldige har

haft eller avser att ha utgifter för ny-, till- eller ombyggnad av ersättnings-
bostaden under tiden mellan den 2 maj året efter det år då han avyttrade ur-
sprungsbostaden och den 2 maj andra året efter avyttringen, motsvarar upp-
skovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp, om den
skattskyldige begär det.

Ett uppskovsbelopp enligt första stycket får inte överstiga ett belopp som

motsvarar 1 450 000 kronor multiplicerat med den skattskyldiges andel av
bostaden. �verskjutande del ska tas upp till beskattning.

9 §

Om den skattskyldige har fått ett avdrag för uppskovsbelopp enligt 7 §

första stycket 3 eller 8 §, ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning nästa
år.

1 Prop. 2016/17:25, bet. 2016/17:SkU11, rskr. 2016/17:93.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2009:1409.

(kapitalvinsten + tidigare
uppskovsbelopp) x

ersättningen för ersättningsbostaden
ersättningen för ursprungsbostaden

SFS 2016:1257

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

2

SFS 2016:1257

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Om den skattskyldige senast året efter det år då han avyttrade ursprungs-

bostaden förvärvar en ersättningsbostad och bosätter sig där senast den 2 maj
andra året efter avyttringen, gäller dock följande.

1. Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersätt-

ningen för ursprungsbostaden, behöver ingen del av uppskovsbeloppet åter-
föras till beskattning.

2. Om ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för ur-

sprungsbostaden, får uppskovsbeloppet inte överstiga så stor del av före-
gående års kapitalvinst ökad med tidigare uppskovsbelopp som ersättningen
för ersättningsbostaden utgör av ersättningen för ursprungsbostaden. Belop-
pet ska alltså beräknas enligt följande formel:

�verskjutande del ska återföras till beskattning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen tillämpas första gången på avyttringar som sker efter den

31 december 2016.

3. De nya bestämmelserna får även tillämpas på avyttringar som har skett

under tiden 21 juni�31 december 2016 om den skattskyldige begär det.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

(föregående års kapitalvinst
+ tidigare uppskovsbelopp) x

ersättningen för ersättningsbostaden
ersättningen för ursprungsbostaden