SFS 2016:1258 Förordning om regional samordning inom det brottsförebyggande området

161258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om regional samordning inom det
brottsförebyggande området;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Länsstyrelserna ska enligt denna förordning stödja och bidra till regio-
nal samordning av brottsförebyggande arbete. Förordningen är meddelad med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Länsstyrelserna ska bidra till att minska brottsligheten och öka trygg-
heten i länet genom att

1. stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och

regionalt brottsförebyggande arbete,

2. bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer

utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott,

3. stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbild-

ningsinsatser inom det brottsförebyggande området och

4. stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

3 § Länsstyrelsernas arbete ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet
inom det brottsförebyggande området samt vara samordnat med den verksam-
het som bedrivs vid myndigheter på nationell nivå.

4 § Länsstyrelserna ska årligen senast den 15 februari lämna en redovisning
till Brottsförebyggande rådet av det arbete som har bedrivits lokalt och regio-
nalt inom respektive län. Brottsförebyggande rådet får meddela närmare före-
skrifter om redovisningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jessica Lundahl
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:1258

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016