SFS 2016:1259 Förordning om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

161259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1068) med
instruktion för Centrala etikprövningsnämnden;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver att 10 och 11 §§ förordningen (2007:1068) med

instruktion för Centrala etikprövningsnämnden ska ha följande lydelse.

10 §

1

Expertgruppen för oredlighet i forskning ska bestå av en ordförande

och sex övriga ledamöter. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kom-
petens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk
sakkunskap.

Varje ledamot ska ha en personlig ersättare. Ordföranden och ersättaren för

ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

En ledamot eller ersättare för en ledamot får inte vara ledamot av Veten-

skapsrådets styrelse eller någon av Vetenskapsrådets särskilda beslutsorgan
eller inneha motsvarande funktion hos andra statliga organ vars huvudsakliga
uppgift är forskningsfinansiering.

För enskilda ärenden får expertgruppen utse sakkunniga.
Expertgruppen är beslutför när ordföranden och minst fyra övriga leda-

möter är närvarande.

11 §

2

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av

regeringen.

Tre ledamöter samt ersättare för dessa utses efter förslag av den samord-

ningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och väl-
färd och Verket för innovationssystem.

En ledamot samt ersättare utses efter förslag av Centrala etikprövnings-

nämnden och två ledamöter samt ersättare efter förslag av Sveriges univer-
sitets- och högskoleförbund.

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1069.

2 Senaste lydelse 2013:507.

SFS 2016:1259

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016