SFS 2016:1260 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

161260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:975) med instruktion

för Vetenskapsrådet ska införas en ny paragraf, 27 a, och närmast före 27 a §
en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter

27 a § Myndigheten ska ta ut avgifter för grundanslutning och tilläggs-
tjänster inom Swedish University computer Network (Sunet) från anslutna or-
ganisationer. När det gäller universitet och högskolor ska avgifterna för grun-
danslutningen tas ut i proportion till respektive lärosätes andel av hög-
skolesektorns totala intäkter.

Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:1260

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016