SFS 2016:1261 Förordning om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

161261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:69) om
försöksverksamhet med ökad undervisningstid i
svenska eller svenska som andraspråk för
nyanlända elever i grundskolan;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2013:69) om försöksverksam-

het med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för ny-
anlända elever i grundskolan ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. försöksverksamhet med ökad undervisningstid för nyanlända elever i

grundskolan i syfte att stärka elevernas kunskapsutveckling i svenska språket,
och

2. statsbidrag för kostnader för sådan ökad undervisningstid.
Förordningen gäller för utbildning från och med höstterminen 2013 till och

med höstterminen 2017.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:36.

SFS 2016:1261

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016