SFS 2016:1262 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

161262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:951) med instruk-

tion för Post- och telestyrelsen

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast före 6 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

4 §

1

Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer,

inbegripet att tillse att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga, och att
främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster,

2. främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäck-

ning i alla delar av landet,

3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra använd-

ningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effek-

tivt sätt,

5. främja en effektiv konkurrens,
6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation

och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,

9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera

marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation,

10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning för

radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om
rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrum-
användningen,

12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska

radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS),

13. vara marknadskontrollmyndighet enligt radioutrustningslagen

(2016:392),

1 Senaste lydelse 2016:603.

SFS 2016:1262

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

2

SFS 2016:1262

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

14. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och ska ge
stöd och information till myndigheter och enskilda när det gäller betrodda
tjänster,

15. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för

Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25)
om nationella toppdomäner för Sverige på Internet,

16. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för

störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för
ökad krishanteringsförmåga,

17. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk

kommunikation, genom samverkan med myndigheter som har särskilda upp-
gifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritetsskydds-
området samt med andra berörda aktörer,

18. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och landsting samt

företag, organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet, och

19. vara tvistlösnings- och tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:534) om

åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät och ansvara för informationstjänsten
för utbyggnad av bredbandsnät enligt samma lag.

Grundläggande betaltjänster

6 a §

Post- och telestyrelsen ska främja de regionala stöd- och utvecklings-

insatser som länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången till grund-
läggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet av tjänsterna
inte tillgodoses av marknaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)