SFS 2016:1263 Förordning om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

161263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:964) med
instruktion för Statens väg- och
transportforskningsinstitut;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:964) med instruktion för

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska ha följande lydelse.

6 §

Institutet får anställa forskare som professorer inom områdena för insti-

tutets verksamhet.

Beslut om sådana anställningar fattas av styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1263

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016