SFS 2016:1264 Förordning om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat

161264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ersättning för kostnader i samband med vissa
identitetskontroller vid transporter som utförs
med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige
från en annan stat;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en transportörs rätt till

ersättning för kostnader som denne har haft för identitetskontroller som utförs
enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 3 § lagen
(2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ord-
ningen eller den inre säkerheten i landet.

De termer som används i denna förordning har samma betydelse som i

lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller
den inre säkerheten i landet och i föreskrifter som regeringen har meddelat
med stöd av den lagen.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Mottagare och villkor

3 §

Ersättning lämnas till transportören.

4 §

Ersättning lämnas, i mån av tillgång på medel, för skäliga kostnader

som en transportör har haft för identitetskontroller som utförs enligt föreskrif-
ter som regeringen har meddelat med stöd av 3 § lagen (2015:1073) om sär-
skilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre
säkerheten i landet.

Ersättning lämnas endast för kostnader som har uppkommit under giltig-

hetstiden för sådana föreskrifter som avses i första stycket.

Ansökan och beslut

5 §

En ansökan om ersättning ska ges in till och prövas av Trafikverket.

Ansökan om ersättning ska ske skriftligen på en blankett som Trafikverket
tillhandahåller.

SFS 2016:1264

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

2

SFS 2016:1264

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

6 §

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Trafikverket senast

inom den tid som Trafikverket beslutar. Tiden får dock inte vara längre än nio
månader, räknat från det att giltighetstiden för de föreskrifter som regeringen
har meddelat med stöd av 3 § lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid all-
varlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet har
gått ut.

7 §

När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva samt-

liga inkomna ansökningar.

Om tillgängliga medel understiger den ersättning som kan beviljas, ska er-

sättningen sättas ned i lika mån för alla som ska beviljas ersättning.

Trafikverket betalar ut ersättningen.

8 §

Den som ansöker om ersättning ska på begäran av Trafikverket inom

viss tid som verket bestämmer lämna de ytterligare uppgifter som behövs för
prövningen. Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i
befintligt skick.

�&terbetalning och återkrav

9 §

Den som fått ersättning är återbetalningsskyldig om

1. denne, genom att lämna oriktiga uppgifter, har förorsakat att ersätt-

ningen beviljats felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. ersättningen av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På beloppet ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.
Om någon är återbetalningsskyldig, ska Trafikverket besluta att helt eller

delvis kräva tillbaka ersättningen jämte ränta. Om det finns särskilda skäl får
Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Bemyndigande

10 §

Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna för-

ordning.

�verklagande

11 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § får
dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2017.
2. Ersättning enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den

4 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)