SFS 2016:1265 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

161265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1464) med
instruktion för Statens jordbruksverk;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver att 21 och 31 §§ förordningen (2009:1464) med in-

struktion för Statens jordbruksverk ska ha följande lydelse.

21 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio leda-

möter.

31 §

1

Myndigheten får ta ut avgifter för verkets uppdragsverksamhet som

gäller

� Distriktsveterinärerna,
� laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar

av utsäde och växtsorter,

� kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål,
� verksamhet som avses i 16 §, och
� tjänsteexport som bedrivs enligt 7 a §.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:869.

SFS 2016:1265

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016