SFS 2016:1266 Förordning om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

161266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:937) med
instruktion för Försvarets radioanstalt;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2007:937) med instruktion

för Försvarets radioanstalt ska ha följande lydelse.

11 §

1

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för den verksamhet som anges

i 3, 3 a och 3 d §§. Inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten dispo-
neras av myndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om avgif-

ternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:379.

SFS 2016:1266

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016