SFS 2016:1267 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

161267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1996:1100) om aktivi-

tetsstöd

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas

till den som

1. deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgarantin för ung-

domar, i stöd till start av näringsverksamhet enligt 18�19 a §§ förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, i förberedande insatser i
form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra
stycket 3 samma förordning, eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program med
stöd av 9 § 5 samma förordning,

2. har fyllt 18 men inte 25 år, och,
3. inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Av 5 d § framgår att utvecklingsersättning i vissa fall även lämnas till den

som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

4 §

3

Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den

som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen

1. jobb- och utvecklingsgarantin,
2. jobbgarantin för ungdomar,
3. arbetsmarknadsutbildning,
4. validering,
5. arbetspraktik,
6. stöd till start av näringsverksamhet,
7. förberedande insatser, eller
8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
För att aktivitetsstöd ska lämnas till den som deltar i det arbetsmarknads-

politiska programmet jobbgarantin för ungdomar, i stöd till start av närings-
verksamhet enligt 18�19 a §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknads-
politiska program, i förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i
studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 samma förordning, eller i
ett arbetsmarknadspolitiskt program med stöd av 9 § 5 samma förordning,

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2015:946.

3 Senaste lydelse 2015:946.

SFS 2016:1267

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1267

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

krävs det att deltagaren är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetser-
sättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller att han eller
hon har fyllt 25 år.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)