SFS 2016:1269 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

161269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap. 28 § socialförsäkrings-

balken ska ha följande lydelse.

33 kap.

28 §

För den som får tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning,

och som får lönebidrag för anställning eller får en anställning hos Samhall
Aktiebolag som motsvarar den återstående arbetsförmågan, ska Försäkrings-
kassan betala ersättning för kostnader för anställningen. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen meddela närmare föreskrifter om sådan ersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För anställningar med lönebidrag som har beslutats före ikraftträdandet

gäller 33 kap. 28 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129.

SFS 2016:1269

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016