SFS 2016:1270 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

161270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig

anställning ska ha följande lydelse.

3 §

2

Lagen gäller inte

1. statsråden,
2. riksdagens ombudsmän,
3. riksrevisorerna,
4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som

inte är svenska medborgare,

5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat

arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömningsgrun-

der vid anställning, 7�7 d §§ om bisysslor, 23�29 §§ om arbetskonflikter,
38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträ-

dandet gäller 3 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129.

2 Senaste lydelse 2010:1492.

SFS 2016:1270

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016