SFS 2016:1271 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

161271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om
anställningsskydd;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1982:80) om anställ-

ningsskydd ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Från lagens tillämpning undantas dock
1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor

får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,

2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat

arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, och

5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraft-

trädandet gäller 1 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129.

2 Senaste lydelse 2014:423.

SFS 2016:1271

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016