SFS 2016:1272 Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

161272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2000:625) om arbets-

marknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

7 §

2

Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses

som arbetstagare om inte programmet gäller

1. en anställning med anställningsstöd,
2. en anställning med lönebidrag,
3. skyddat arbete,
4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,
5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller
6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).
När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av program-

met dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i
arbetsmiljölagen (1977:1160):

� 2 kap. 1�9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,
� 3 kap. 1�4 och 6�13 §§ om allmänna skyldigheter,
� 4 kap. 1�4 och 8�10 §§ om bemyndiganden,
� 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,
� 7 kap. om tillsyn,
� 8 kap. om påföljder, och
� 9 kap. om överklagande.
Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har

upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före

ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129.

2 Senaste lydelse 2008:935.

SFS 2016:1272

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016