SFS 2016:1273 Lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

161273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av
arbetstagare;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2012:854) om uthyrning

av arbetstagare ska ha följande lydelse.

7 §

Kravet på likabehandling i 6 § gäller inte arbetstagare som är anställda

med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för
utveckling i anställning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträ-

dandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129.

SFS 2016:1273

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016