SFS 2016:1274 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

161274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb

1

dels att nuvarande 12 c § ska betecknas 12 e §,
dels att 3 b, 8, 10�10 c, 12, 12 a och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 10 d, 10 e, 12 b�12 d §§, av föl-

jande lydelse.

3 b §

2

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 20 år och

1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare, eller

2. vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre åren har beviljats

a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

8 §

3

Stöd enligt denna förordning lämnas endast under förutsättning att

arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner följer av kollek-
tivavtal eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivav-
tal inom branschen.

Stöd får inte beviljas om arbetsgivaren har näringsförbud, skatteskulder

som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalnings-
anmärkning som inte är obetydlig.

1 Senaste lydelse av 12 c § 2015:41.

2 Senaste lydelse 2015:948.

3 Senaste lydelse 2008:1437.

SFS 2016:1274

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1274

10 §

4

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 § lämnas stöd

under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från
arbetslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst under två år.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte kvalificerar

för nystartsjobb enligt 3 § räknas bort.

10 a §

5

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 a § lämnas

stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från
arbetslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst under ett år.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte kvalificerar

för nystartsjobb enligt 3 a § räknas bort.

10 b §

6

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § gäller

följande. För den som vid årets ingång fyllt 25 år lämnas stöd under två år.
För den som vid årets ingång inte fyllt 25 år lämnas stöd under ett år. För den
som har varit anställd med stöd under den maximala stödtiden lämnas inte
ytterligare stöd även om personen åter kvalificerar sig enligt 3 b §.

10 c §

7

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 c § lämnas

stöd under lika lång tid som den utdömda strafftiden, dock minst ett och
längst två år.

10 d §

8

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 d § lämnas

stöd under ett år.

10 e §

Stöd får aldrig lämnas längre än till årets utgång det år som den som

ska anställas fyller 65 år.

12 §

9

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 § lämnas stöd

enligt följande:

1. För den som har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat

arbete under en kortare tid än två år lämnas stöd genom återbetalning till ar-
betsgivaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den all-
männa löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt social-
avgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

2. För den som har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat

arbete mellan två och tre år lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgiva-
ren av ett belopp som motsvarar två gånger de arbetsgivaravgifter och den all-
männa löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt social-
avgiftslagen och lagen om allmän löneavgift.

3. För den som har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat

arbete under en längre tid än tre år lämnas stöd genom återbetalning till
arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar två och en halv gånger de arbets-
givaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren
ska betala enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift.

4 Senaste lydelse 2009:26.

5 Senaste lydelse 2015:948.

6 Senaste lydelse 2008:1437.

7 Senaste lydelse 2009:26.

8 Tidigare 10 d § upphävd genom 2009:26.

9 Senaste lydelse 2016:365.

background image

3

SFS 2016:1274

12 a §

10

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 a § lämnas

stöd enligt 12 § 1�3.

12 b §

11

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § lämnas

stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar två
och en halv gånger de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den
anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980)
och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

12 c §

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 c § lämnas

stöd enligt 12 § 1�3.

12 d §

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 d § lämnas

stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar de
arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbets-
givaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift.

14 §

12

En ansökan från en arbetsgivare om stöd enligt denna förordning ska

innehålla uppgifter om vilken arbetssökande som ansökan avser samt uppgift
om lön och andra anställningsförmåner som gäller för anställningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har

beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2016:365.

11 Tidigare 12 b § upphävd genom 2016:365.

12 Senaste lydelse 2009:762.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016