SFS 2016:1275 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

161275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 16 och 28 §§ förordningen (2000:630) om sär-

skilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbets-
förmåga ska ha följande lydelse.

16 §

1

Särskilda insatser för syn- och hörselskadade innebär ekonomiskt stöd

till

� kostnaderna för tal- och punktskriftslitteratur som synskadade behöver

för att kunna ta del av arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom
ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, och

� kostnader med högst 150 000 kronor per år för tolk åt barndomsdöva,

dövblinda, vuxendöva och hörselskadade som tar del av utbildning inom ett
företag eller för inläsning på ljudmedier av facklitteratur till en synskadad
som tar del av utbildning inom ett företag.

28 §

2

Lönebidragets storlek fastställs med hänsyn till graden av nedsättning

i arbetsförmågan hos arbetstagaren och till hur stor del av arbetsgivarens
lönekostnad som är bidragsgrundande. Bidraget får inte överstiga den nivå
som behövs för att kompensera nedsättningen i arbetsförmågan.

Den bidragsgrundande lönekostnaden är
� kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön,
� avgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen

(1994:1920) om allmän löneavgift, och

� premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller motsvarande

försäkringar.

Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som överstiger en bruttolön om

17 100 kronor per månad läggs dock inte till grund för bidrag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar som gjorts före

ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2005:1203.

2 Senaste lydelse 2006:1205.

SFS 2016:1275

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1275

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)