SFS 2016:1276 Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

161276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för
yrkesintroduktionsanställningar;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 1 c § förordingen (2013:1157) om stöd för

yrkesintroduktionsanställningar ska ha följande lydelse.

1 c §

1

De nyanlända som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som

fyllt 25 år och som vid tidpunkten för stödbeslutet

1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

2. under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt

samma lag, eller

3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:366.

SFS 2016:1276

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016