SFS 2016:1277 Förordning om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

161277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt
anställningsstöd;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 8 b, 14 c och 25 §§ förordningen (2015:503) om

särskilt anställningsstöd ska ha följande lydelse.

8 b §

1

De nyanlända som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av

extratjänst är de som har fyllt 20 år, är arbetslösa och anmälda som arbetssö-
kande hos den offentliga arbetsförmedlingen och

1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

2. under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt

samma lag, eller

3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

14 c §

2

De nyanlända som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av

traineejobb inom välfärdssektorn är de som har fyllt 20 år, är arbetslösa och
anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och

1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

2. under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt

samma lag, eller

3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt

1 Senaste lydelse 2016:926.

2 Senaste lydelse 2016:367.

SFS 2016:1277

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1277

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

25 §

3

En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får

göras för den som

1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

2. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-

medlingen och under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etablerings-
plan enligt samma lag, eller

3. har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har bevil-
jats

a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2015:951.