SFS 2016:1278 om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

161278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra
utlänningar;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 9 och 12 §§ förordningen (1990:1361) om lån

till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska ha följande
lydelse.

9 §

1

Lån får högst beviljas till följande belopp.

I hushållet inräknas make eller sambo, som omfattas av 3�5 §§, och hem-

mavarande barn under 18 år. �ven ett hemmavarande barn som vid tiden för
ansökan fyllt 18 men inte 21 år får räknas till hushållet, under förutsättning att
barnet för egen del avstår från att ansöka om lån.

12 §

En utlänning som lånat ett mindre belopp än det vid tiden för beslutet

högsta tillåtna beloppet enligt 9 och 10 §§ får inom den tidsfrist som anges i
4 § beviljas kompletterande lån.

1. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för lån till hemutrustning och

kompletterande lån enligt 12 och 13 §§ när ansökan inkommit före ikraft-
trädandet.

Antal personer i hushållet

Maximalt lånebelopp
omöblerad bostad

Maximalt lånebelopp
möblerad bostad

1

10 000 kronor

5 000 kronor

2 (utan hemmavarande
barn)

15 000 kronor

5 000 kronor

2 (varav 1 hemmavarande
barn)

20 000 kronor

5 000 kronor

3

25 000 kronor

5 000 kronor

4

30 000 kronor

5 000 kronor

5 eller flera

35 000 kronor

5 000 kronor

1 Senaste lydelse 1998:1750.

SFS 2016:1278

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1278

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)