SFS 2016:1280 Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

161280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:39) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2016:39) om mottagande av

vissa nyanlända invandrare för bosättning ska ha följande lydelse.

10 §

1

I beslutet om anvisning ska det anges när kommunen senast ska ta

emot en nyanländ för bosättning. Den tidpunkt för kommunens mottagande
som anges i beslutet om anvisning får inte sättas senare än två månader från
tidpunkten för beslutet. Vid anvisning som avser en nyanländ som har bevil-
jats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) får Migra-
tionsverket besluta om en längre tidsfrist.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1279. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2016:1280

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016