SFS 2016:1281 Förordning om ändring i förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

161281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:704) om vissa
sanktioner mot Iran;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:704) om vissa sank-

tioner mot Iran

1

dels att 6 a�6 d §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 b §, rubriken närmast före 6 c § och rubri-

ken närmast före 6 d § ska utgå,

dels att nuvarande 7�8 §§ ska betecknas 14�15 §§,
dels att 1, 2, 3, 6 och den nya 15 §§ ska ha följande lydelse, och
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 7�13 §§.

1 §

2

Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder

för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Iran som har antagits av
Europeiska unionens råd genom beslut 2010/413/GUSP av den 26 juli 2010
om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam stånd-
punkt 2007/140/GUSP. Förordningen innehåller även föreskrifter som kom-
pletterar bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den
23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förord-
ning (EU) nr 961/2010.

2 §

3

För tillämpningen av denna förordning gäller samma definitioner som

har beslutats i artikel 1 i rådets förordning (EU) nr 267/2012.

Med krigsmateriel avses i denna förordning materiel som är upptagen i bi-

lagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses utrustning som är upptagen i bilagan till

denna förordning.

3 §

Bestämmelserna om tillståndsmyndigheter i 6�13 §§ gäller i stället för

motsvarande bestämmelser i 3 § förordningen (1997:969) om import- och ex-
portreglering.

1 Senaste lydelse av
6 a § 2011:174
6 b § 2011:174
6 c § 2011:174
6 d § 2011:174.

2 Senaste lydelse 2011:174.

3 Senaste lydelse 2011:174.

SFS 2016:1281

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1281

6 §

4

Det är inte utan tillstånd tillåtet att till iranska personer, enheter eller

organ eller för användning i Iran

1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor eller

teknik som avses i artikel 2a.1 a i rådets förordning (EU) nr 267/2012, eller

2. direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlings-

tjänster som avses i artikel 2a.1 b i förordningen,

3. direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som

avses i artikel 2a.1 c i förordningen.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten när

det gäller varor och teknik enligt bilaga I NSG del I till förordningen och pro-
dukter med dubbla användningsområden enligt rådets förordning (EG) nr
428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export,
överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla använd-
ningsområden, kategori 0. I övriga fall meddelas tillstånd av Inspektionen för
strategiska produkter.

7 §

Det är inte utan tillstånd tillåtet att ingå sådana avtal med iranska perso-

ner, enheter eller organ, eller andra personer eller enheter som agerar på deras
vägnar eller på deras uppdrag, som avses i artikel 2a.1 d i rådets förordning
(EU) nr 267/2012.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

8 §

Det är inte utan tillstånd tillåtet att från Iran köpa, importera eller trans-

portera varor, teknik eller programvara som avses i artikel 2a.1 e i rådets för-
ordning (EU) nr 267/2012, oavsett om varorna, tekniken eller programvaran
har sitt ursprung i Iran eller inte.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten när

det gäller varor och teknik enligt bilaga I NSG del I till förordningen och pro-
dukter med dubbla användningsområden enligt rådets förordning (EG) nr
428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export,
överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla använd-
ningsområden, kategori 0. I övriga fall meddelas tillstånd av Inspektionen för
strategiska produkter.

9 §

Det är inte utan tillstånd tillåtet att till iranska personer, enheter eller

organ eller för användning i Iran

1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor eller

teknik som avses i artikel 3a.1 a i rådets förordning (EU) nr 267/2012,

2. direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlings-

tjänster som avses i artikel 3a.1 b i förordningen, eller

3. direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som

avses i artikel 3a.1 c i förordningen.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska pro-

dukter.

10 §

Det är inte utan tillstånd tillåtet att ingå sådana avtal med iranska per-

soner, enheter eller organ, eller andra personer eller enheter som agerar på
deras vägnar eller på deras uppdrag, som avses i artikel 3a.1 d i rådets förord-
ning (EU) nr 267/2012.

4 Senaste lydelse 2011:174.

background image

3

SFS 2016:1281

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska pro-

dukter.

11 §

Det är inte utan tillstånd tillåtet att från Iran köpa, importera eller trans-

portera varor eller teknik som avses i artikel 3a.1 e i rådets förordning (EU) nr
267/2012, oavsett om varorna eller tekniken har sitt ursprung i Iran eller inte.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska pro-

dukter.

12 §

Det är inte utan tillstånd tillåtet att till iranska personer, enheter eller

organ eller för användning i Iran

1. sälja, leverera, överföra eller exportera programvara som avses i artikel

10d.1 a i rådets förordning (EU) nr 267/2012,

2. tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som avses i arti-

kel 10d.1 b i förordningen, eller

3. tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som avses i artikel

10d.1 c i förordningen.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska pro-

dukter.

13 §

Det är inte utan tillstånd tillåtet att till iranska personer, enheter eller

organ eller för användning i Iran

1. sälja, leverera eller överföra grafit, råmetaller och icke slutligt förädlade

metaller som avses i artikel 15a.1 a i rådets förordning (EU) nr 267/2012,

2. tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som avses i arti-

kel 15a.1 b i förordningen, eller

3. tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som avses i artikel

15a.1 c i förordningen.

Undantag från förbud enligt första stycket gäller enligt artikel 15a.6 i för-

ordningen.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska pro-

dukter.

15 §

5

Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var

och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 4 och 5 §§.

Inspektionen för strategiska produkter, Strålsäkerhetsmyndigheten, Finans-

inspektionen och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för
tillsyn över förbud enligt 6 §.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar inom sitt ansvarsområde för tillsyn

över förbud enligt 7 §.

Strålsäkerhetsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter och

Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över för-
bud enligt 8 §.

Inspektionen för strategiska produkter, Finansinspektionen och Tullverket

ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt
9 §.

Inspektionen för strategiska produkter ansvarar inom sitt ansvarsområde

för tillsyn över förbud enligt 10 §.

5 Senaste lydelse av tidigare 8 § 2011:174.

background image

4

SFS 2016:1281

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och en

inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 11 §.

Inspektionen för strategiska produkter, Finansinspektionen och Tullverket

ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 12
och 13 §§.

Tullverket ansvarar inom sitt ansvarsområde, i samverkan med Transport-

styrelsen, för tillsyn över förbud enligt 14 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varandra

de uppgifter som behövs för tillsynen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)