SFS 2016:1282 Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

161282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1101) med
instruktion för Verket för innovationssystem;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1101) med instruktion

för Verket för innovationssystem ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande
lydelse.

4 a §

Verket för innovationssystem ska rapportera uppgifter till Myndig-

heten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för stat-
ligt företagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1282

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016