SFS 2016:1283 Förordning om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag

161283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Det nationella utvecklingsbolaget får i enlighet med lagen (2016:767)

om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklings-
bolag inom sitt verksamhetsområde besluta om finansiering i form av stöd en-
ligt denna förordning. Stöd får lämnas i syfte att genom marknadskomplette-
rande indirekta investeringar främja innovativa företag.

Det nationella utvecklingsbolaget är Saminvest AB.

2 §

Stöd får lämnas inom de ramar som anges av bolaget och i mån av till-

gång på medel som bolaget äger eller på annat sätt förfogar över.

Förutsättningar för stöd

3 §

Stöd får lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och arti-

kel 21.1�21.3 och 21.5�21.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får lämnas en-

dast under förutsättning att stödmottagaren samtycker till att uppgifter om
stödet offentliggörs enligt artikel 9.1 c i samma förordning.

4 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

5 §

Stöd får lämnas i form av lån, garantier eller investeringar i form av eget

kapital eller kapital likställt med eget kapital.

Stöd får avse ett helt eller en del av ett projekt. Ett beslut om stöd får för-

enas med villkor för stödet. Sådana villkor ska framgå av beslutet.

Handläggning av stödärenden

6 §

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden.

Den som ansöker om stöd ska i samband med ansökan upplysa om annat

finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ändamål.

SFS 2016:1283

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1283

Hinder mot att betala ut stöd

7 §

Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav

på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd
olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

8 §

Det nationella utvecklingsbolaget ska besluta att ett stöd helt eller delvis

inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga upp-

gifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet i något annat avseende inte har följts.

9 §

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. det finns grund för det enligt 8 § punkt 1�3, eller
2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för.

På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta

enligt räntelagen (1975:635) betalas.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska

stödgivaren helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Om
det finns särskilda skäl, får stödgivaren sätta ned kravet på återbetalning och
ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

10 §

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring

finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

Förvaltningslagens tillämpning

11 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i

förvaltningslagen (1986:223):

� 11 och 12 §§ om jäv,
� 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut,
� 21 § om underrättelse av beslut, och
� 22 § om överklagande.

�verklagande

12 §

Det nationella utvecklingsbolagets beslut enligt denna förordning får

överklagas till Verket för innovationssystem. Andra beslut än beslut enligt 7
och 8 §§ får dock inte överklagas.

I lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om förfarandet vid över-
klagande.

background image

3

SFS 2016:1283

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016