SFS 2016:1284 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

161284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

19 §

2

Förmånsberättigade varor som avses i 15�18 §§ ska vara kostnadsfria

för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år.

Varor som avses i 18 § 1 ska även vara kostnadsfria för en förmåns-

berättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år.

Varor som avses i 18 § 3 ska även vara kostnadsfria för en förmåns-

berättigad person som vid inköpstillfället har fyllt 18 år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127.

2 Senaste lydelse 2015:968.

SFS 2016:1284

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016