SFS 2016:1285 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

161285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2008:145) om stat-

ligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från

och med det år då patienten fyller 22 år. Bestämmelser om avgiftsfri tandvård
för personer till och med det år då de fyller 21 år finns i 7 § 1 och 15 a § första
stycket tandvårdslagen (1985:125).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127.

SFS 2016:1285

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016