SFS 2016:1287 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

161287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2008:145) om stat-

ligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

Statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs

från och med det år då patienten fyller 24 år. Bestämmelser om avgiftsfri
tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år finns i 7 § 1 och
15 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127.

2 Senaste lydelse 2016:1286.

SFS 2016:1287

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016