SFS 2016:1288 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

161288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 51 kap. 11 § socialförsäkrings-

balken ska ha följande lydelse.

51 kap.

11 §

2

Assistansersättning lämnas med ett särskilt angivet belopp per timme.

Det eller de belopp som assistansersättning lämnas med ska för varje år be-
stämmas som schablonbelopp som beräknas med ledning av de uppskattade
kostnaderna för att få assistans. Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytter-
ligare föreskrifter om schablonbelopp för assistansersättningen.

Om det finns särskilda skäl kan ersättning till en försäkrad efter ansökan

lämnas med ett högre belopp än det schablonbelopp med vilket assistans-
ersättning ska lämnas till den försäkrade enligt vad som följer av första
stycket. Ersättningen får dock inte överstiga schablonbeloppet med mer än 12
procent.

Assistansersättning som betalas ut enligt 16 § andra stycket lämnas med

skäligt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127.

2 Senaste lydelse 2012:935.

SFS 2016:1288

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016