SFS 2016:1289 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

161289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2008:193) om statligt tand-

vårdsstöd ska ha följande lydelse.

4 § Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 150 kronor om året.

För patienter som fyller lägst 22 år och högst 29 år eller lägst 75 år under

det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 300
kronor om året.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:1289

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016