SFS 2016:1290 Förordning om upphävande av förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

161290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2013:666) om
statsbidrag till landsting och vissa kommuner för
insatser mot hivinfektion;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att förordningen (2013:666) om statsbidrag till

landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion ska upphöra att
gälla vid utgången av 2016.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för ärenden i vilka bidrag

beviljats före den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127.

SFS 2016:1290

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016