SFS 2016:1291 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

161291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 33 kap. 16 och 17 §§, 34 kap. 10 §, 35 kap. 18 och 19 §§, 36 kap. 1,

2, 15�15 b och 18 §§, 79 kap. 7 §, 114 kap. 8 § och rubrikerna närmast före
35 kap. 18 och 19 §§ samt 79 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 36 kap. 9 a §, och närmast före

36 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

33 kap.

16 §

Hel sjukersättning kan lämnas tidigast från och med juli det år då den

försäkrade fyller 19 år och längst till och med månaden före den månad då
han eller hon fyller 65 år.

Tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning kan lämnas tidigast

från och med den månad då den försäkrade fyller 30 år och längst till och med
månaden före den månad då han eller hon fyller 65 år.

17 §

Försäkringskassan ska senast tre år räknat från ett beslut om sjukersätt-

ning göra en uppföljning av den försäkrades arbetsförmåga. Försäkrings-
kassan ska därefter, så länge den försäkrade har rätt till sjukersättning, minst
vart tredje år på nytt följa upp den försäkrades arbetsförmåga.

Om den försäkrade har fyllt 60 år, behöver någon uppföljning inte göras.

34 kap.

10 §

Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning till och med måna-

den före den månad då den försäkrade fyller 30 år eller vid beräkning av in-
komstrelaterad aktivitetsersättning får, om det medför en högre antagandein-
komst, vid tillämpning av 9 § i stället användas de två högsta enligt 8 § om-
räknade bruttoårsinkomsterna inom en ramtid av tre år.

Om endast en bruttoårsinkomst kan tillgodoräknas inom ramtiden, ska en

bruttoårsinkomst om noll kronor tas med i beräkningen.

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122.

SFS 2016:1291

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1291

35 kap.

Sjukersättning från och med den månad då den försäkrade fyller 30 år

18 §

Garantinivån för hel sjukersättning från och med den månad då den

försäkrade fyller 30 år motsvarar för år räknat 2,40 prisbasbelopp.

Sjukersättning till och med månaden före den månad då den försäkrade fyller
30 år samt aktivitetsersättning

19 §

Garantinivån för hel sjukersättning till och med månaden före den må-

nad då den försäkrade fyller 30 år samt för hel aktivitetsersättning motsvarar
för år räknat

� 2,10 prisbasbelopp till och med månaden före den månad då den försäk-

rade fyller 21 år,

� 2,15 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

21 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 23 år,

� 2,20 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

23 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 25 år,

� 2,25 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

25 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 27 år,

� 2,30 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

27 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 29 år, samt

� 2,35 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

29 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 30 år.

36 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns bestämmelser om

� samordning med andra förmåner 2�8 §§,
� förvärvsarbete som hinder för rätt till förmån i 9 §,
� aktivitetsersättning under prövotid i 9 a §,
� vilande sjukersättning eller aktivitetsersättning i 10�18 §§,
� aktivitetsersättning efter tid för vilandeförklaring i 18 a�18 d §§,
� omprövning vid ändrade förhållanden i 19�24 §§,
� ersättning utan ansökan i vissa fall i 25�27 §§,
� ändring av ersättning i 28 §, och
� utbetalning av ersättning i 29 och 30 §§.

2 §

Om en försäkrad för samma månad har rätt till såväl sjukersättning i

form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning
som efterlevandestöd, lämnas endast den till beloppet största av förmånerna.

Aktivitetsersättning under prövotid

9 a §

Försäkringskassan får efter ansökan av en försäkrad som under minst

tolv månader har fått aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga
besluta att han eller hon får studera utan att aktivitetsersättningen minskas
med hänsyn till studierna (aktivitetsersättning under prövotid).

2 Senaste lydelse 2012:933.

background image

3

SFS 2016:1291

Under hela den tidsperiod som aktivitetsersättning kan lämnas enligt

33 kap. 18 § kan aktivitetsersättning under prövotid betalas ut under samman-
lagt högst sex månader.

Om studierna avbryts under prövotiden eller beslutet avser kortare tid än

sex månader, får Försäkringskassan senare fatta ett nytt beslut om aktivitets-
ersättning under prövotid. Ett sådant beslut får tillsammans med redan lämnad
aktivitetsersättning under prövotid sammanlagt uppgå till högst sex månader.

15 §

3

Aktivitetsersättningen får förklaras vilande under högst 24 månader,

dock längst till utgången av tjugofjärde månaden från och med den första må-
nad som beslutet omfattar.

Om den försäkrade under en period om tolv månader före den första månad

som vilandeförklaringen avser har fått aktivitetsersättning under prövotid, får
ett beslut om vilandeförklaring tillsammans med prövotidsperioden uppgå till
högst 24 månader.

Beslut om vilandeförklaring får avse en period som är längre än den period

som återstår enligt beslutet om aktivitetsersättning.

Ett beslut om vilandeförklaring enligt tredje stycket får fattas senast under

månaden före den sista månad som beslutet om aktivitetsersättning omfattar.

15 a §

4

Sedan tiden för ett beslut om vilandeförklaring enligt 15 § tredje

stycket har löpt ut eller beslutet har upphävts enligt 16 § får ett nytt beslut om
vilandeförklaring av aktivitetsersättning fattas endast om den försäkrade
under minst tolv månader omedelbart dessförinnan har fått aktivitetsersätt-
ning.

15 b §

5

Om aktivitetsersättning har förklarats vilande enligt 15 § tredje

stycket och den försäkrade fortfarande förvärvsarbetar eller studerar vid ut-
gången av den period som beslutet om aktivitetsersättning omfattar, ska pe-
rioden med aktivitetsersättning förlängas med den tid som motsvarar den åter-
stående tiden för vilandeförklaringen. Förlängningen av aktivitetsersättningen
får dock endast avse den del av arbetsförmågan som fortfarande används för
förvärvsarbete. Vid studier ska alltid aktivitetsersättningen förlängas i sin hel-
het.

18 §

6

Försäkringskassan får besluta att en försäkrad som förvärvsarbetar,

när sjukersättning eller aktivitetsersättning helt eller delvis har förklarats
vilande, varje månad ska erhålla ett belopp som motsvarar 25 procent av den
sjukersättning eller aktivitetsersättning som har förklarats vilande. Beloppet
får betalas ut för varje månad under en period om 24 månader.

3 Senaste lydelse 2012:933.

4 Senaste lydelse 2012:933.

5 Senaste lydelse 2012:933.

6 Senaste lydelse 2012:933.

background image

4

SFS 2016:1291

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

79 kap.

Samordning med sjukersättning eller aktivitetsersättning

7 §

Om ett barn för samma månad har rätt till såväl efterlevandestöd som

sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av
garantiersättning, lämnas endast den till beloppet största av förmånerna.

114 kap.

8 §

7

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också

behandlas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för tillhandahål-
lande av information som behövs

1. som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och

andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala studiestöds-
nämnden och arbetslöshetskassorna,

2. för samordning av tjänstepensioner i den verksamhet som bedrivs av

Statens tjänstepensionsverk och det för kommunerna och landstingen gemen-
samma organet för administration av personalpensioner,

3. för handläggning av ärenden hos Statens tjänstepensionsverk där regler

om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas, eller

4. som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt

4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs
av socialnämnderna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
2. Föreskrifterna i 33 kap. 16 §, 34 kap. 10 §, 35 kap. 18 och 19 §§, 36 kap.

2, 9 a, 15 och 18 §§ samt 79 kap. 7 § tillämpas första gången i fråga om ersätt-
ning som avser tid efter den 28 februari 2017.

3. Om ett beslut om förnyad utredning enligt 33 kap. 17 § har fattats före

ikraftträdandet ska en sådan utredning göras även om tidpunkten för utred-
ningen infaller efter ikraftträdandet. När den utredningen har slutförts ska
Försäkringskassan, så länge rätt till sjukersättning föreligger, minst vart tredje
år göra en uppföljning av den försäkrades arbetsförmåga enligt 33 kap. 17 § i
den nya lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2015:758.