SFS 2016:1292 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

161292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 102 kap. 22 och 28 §§ socialförsäk-

ringsbalken ska ha följande lydelse.

102 kap.

22 §

2

Vid beräkning av bostadstillägg beaktas 95 procent av bostadskostna-

den per månad av den del som inte överstiger 5 000 kronor för den som är
ogift och 2 500 kronor för den som är gift.

För var och en av makar ska bostadskostnaden beräknas till hälften av

deras sammanlagda bostadskostnad.

Från och med den månad den försäkrade fyller 65 år ska ett belopp om

340 kronor för den som är ogift och 170 kronor för den som är gift läggas till
den bostadskostnad som har beaktats enligt första och andra styckena och
23 §.

28 §

3

Skälig levnadsnivå i övrigt enligt 26 § anses per månad motsvara en

tolftedel av

� 1,473 prisbasbelopp för den som är ogift, och
� 1,204 prisbasbelopp för den som är gift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122.

2 Senaste lydelse 2015:453.

3 Senaste lydelse 2015:453.

SFS 2016:1292

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016