SFS 2016:1293 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

161293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 kap. 18 och 19 §§ socialförsäk-

ringsbalken ska ha följande lydelse.

35 kap.

18 §

2

Garantinivån för hel sjukersättning från och med den månad då den

försäkrade fyller 30 år motsvarar för år räknat 2,45 prisbasbelopp.

19 §

3

Garantinivån för hel sjukersättning till och med månaden före den

månad då den försäkrade fyller 30 år samt för hel aktivitetsersättning motsva-
rar för år räknat

� 2,15 prisbasbelopp till och med månaden före den månad då den försäk-

rade fyller 21 år,

� 2,20 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

21 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 23 år,

� 2,25 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

23 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 25 år,

� 2,30 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

25 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 27 år,

� 2,35 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

27 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 29 år, samt

� 2,40 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

29 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 30 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122.

2 Senaste lydelse 2016:1291.

3 Senaste lydelse 2016:1291.

SFS 2016:1293

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016